معرفی دفتر فنی مهندسی

همزمان با راه اندازی شو روم گروه، دفتر فنی مهندسی برقی گروه S.O.S افتتاح گردید که اولین دفتر مهندسی برق در سطح منطقه لواسانات بوده و تمامی کارهای پروژه های گروه از اینجا مدیریت (طراحی و کنترل و گزارش گیری) می شود. همچنین فضای مربوط به کلاس های آموزشی گروه در این دفتر قرار دارد.

کارهای اجرایی در دفتر فنی مهندسی:

  1. برگزاری کلاسهای آموزشی
  2. مشاوره و طراحی نقشه های الکتریکال
  3. کنترل، نظارت و مدیریت سیستم های اجرایی در پروژه ها شامل اجرای زیر ساخت الکتریکال، هوشمند سازی، سیستم های صوتی، تابلوهای برق، سیستم های حفاظتی و امنیتی و ...