0919-7595750

شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸

بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی

بخش کشاورزی از مهمترین بخش های صنعتی مصرف کننده انرژی در کشورماست و در میان بخش های مختلف کشاورزی، بیشترین مصرف انرژی در واحد سطح به صنعت گلخانه، که در حال توسعه می باشد، اختصاص دارد. کشور ایران با میانگین بارندگی حدود 250 میلیمتر، یک سوم میانگین بارندگی جهانی، از نظر بارش جزء کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب میگردد. پراکنش زمانی نزولات جوی عمدتا در زمستان و اویل بهار می باشد که هماهنگ با نیاز طبیعی محصولات کشاورزی نمی باشد و خشکسالی های اخیر نیز سبب کاهش بیشتر میزان تولید شده است. افزایش راندمان مصرف آب کشاورزی همواره از موضوعات مورد توجه در سطح ملی است واز جمله راهکارهای کاهش هزینه و افزایش راندمان آب مصرفی، توسعه صنعت گلخانه می باشد که سبب تولید خارج از فصل محصول نیز میگردد. در حال حاضر سطح زیر کشت گلخانه ها به 2000 هکتار میرسد که عمدتا اختصاص به تولید گل و گیاهان زینتی و سبزی دارند. با توسعه گلخانه ها نیاز به انرژی رو به افزایش است. عمده مصرف انرژی در گلخانه ها بمنظور گرم نمودن فضای گلخانه در ماههای سرد و تهویه هوا در فصول گرم است، اگرچه مصارفی نظیر نور تکمیلی، تجیهزات سیستم اتوماسیون، ادوات و ماشینهای کشاورزی را نیز باید لحاظ کرد.

پست های اخیر